Мультимедия ва видео маърузалар

Фармацевтлар малакасини ошириш факультети электрон кутубхонасидаги мультимедиалар
1. Who data collection tool for the review of edicines regulatory systems
2. Pharmacological activity of coumarins isolated from apiaceae
3. Болонский процесс Мифы и реальность
4. Республика фармацевтлари «банк маьлумотлари»
5. Основы Интернет введение в Интернет
6. Основы патентоведения
7. Проблемы безопасности лекарственных средств
8. Основные аспекты регулирования обращения лекарственных средств в российской федерации
9. Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат килиш бош бошкармаси 2008 й 4 июль
10. Фармакоэкономические исследования. Организация и современные требования к проведению исследований
11. Махаллий корхоналар томонидан ишлаб чикариладиган дори воситаларини кайд этиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш холати ва такомиллаштириш йўллари
12. Собственное производство лекарств
13. Ахборот Таълим тармоги
14. Мехнат бозори ва фармацевтик кадрлар тайёрлаш ишларини такомиллаштириш
15. Ўзбекистон Республикаси конунлари
16. Фармрынок Узбекистана, Состояние и проблемы
17. Фармацевтик ишлаб чикаришнинг экологик муаммолари
18. Организация маркетинга в современной деятельности фармацевтики
19. «Ўзбекистон Республикасида Дори воситаларини фармакоиктисодий изланишларининг муаммолари»
20. Замонавий дорихона ва фармацевтик ёрдам
21. Разработка и внедрение стандартов. Извлеченные уроки
22. Рациональное использование лекарственных средств в ЛПУ Республики
23. Состояние внедрения лекарственной политики в лечебно-профилактических учреждениях министерства здравоохранения
24. Текширувларда кўп учрайдиган хатолар
25. Документы, регулирующие производство лекарственных средств
26. Законодательные аспекты регулирования фармацевтической деятельности в республике Узбекистан
27. Предложения по внесению изменений и дополнений в закон республики Узбекистан «о лекарственных средствах и фармацевтической деятельности»
28. Мавзу: Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш, тахлил ва муаммолар
29. Калбакилаштирилган ва сифатсиз дори воситалари муомаласини олдини олишга каратилган чора-тадбирлар
30. Тема: “Разработка документации системы обеспечения качества фармацевтического предприятия согласно с требованиями GMP”
31. Мавзу: «Дори воситаларининг яратиш истикболлари ва олиниш усуллари, Ўзбекистонда дори воситалари яратишнинг асосий йўналишлари»
32. Дори воситаси сифатини дастлабки хом ашёга богликлиги. Дори махсулотининг сифатига таъсир этувчи омиллар. Дори воситаси сифатини кафолатлаш максадида кўлланиладиган замонавий усуллар
33. Тошкент Фармацевтика институти малака ошириш факультетида замонавий ахборот ва коммуникация технологиялардан фойдаланиш самарадорлиги
34. Distance education - дистанционное обучение масофавий таълим farmasevt.uz
35. Дори ишлаб чикаришни тартибга солиш
36. Махаллий дори ишлаб чикаришни хозирги холати тахлили ва уни ривожлантириш манбаа омиллари
37. Дори воситаларининг замонавий тахлил усуллари
38. Гомеопатия усулида даволашнинг ўзига хос томонлари
39. Саноатда ишлаб чикариладиган кўп компонентли дори турлари тахлили
40. Дорихоналарда тайёрланган дори турлари тахлили Ўзбекистон республикаси согликни саклаш вазирлигининг 2000 йил 21 апрелдаги 195-сон буйруги
41. Дори воситаларининг сифатини назорат килиш ва стандартлашда метрологик ишлашнинг ахамияти
42. Саноат корхоналарида аналитик - назорат лабораторияларининг валидацияси
43. Современная система обеспечения качества лекарственных средств
44. Мавзу “Дори воситаларини стандартлаш. МТХларнинг тузилиши ва уларга кўйилган талаблар”
45. Калбакилаштирилган дори воситаларини замонавий тахлил усуллари
46. Проблемы обеспечения качества и безопасности лекарственных средств
47. Мавзу: "Дори воситалари тахлилининг биологик усуллари"
48. Роль фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в обеспечении доступности и качества лекарственной помощи.Ташкент.
49. Роль фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в обеспечении доступности и качества лекарственной помощи.Казань.
50. Доривор ўсимликлар, уларни етиштириш, фармацевтика саноатида ишлатишнинг муаммо ва ечимлари»
ФМОФ "Фармацевтика институти Педагогларини мутахассислик фанлари йўналиши бўйича малакасини ошириш" курсида маърузалар видео материаллар
1 Ўзбекистон Республикасида дори воситаларини кайд этиш, стандартлаш, сертификатлаш ишларининг холати ва уларни такомиллаштириш
 
2. Фармацевтика фаолиятини линцензиялаш, тахлил ва муаммолар.
 
3. Ўзбекистон Республикасида гиёхвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорлар муомаласи тартиблари.
 
4. Ўзбекистон Республикасида дори воситалари сиёсати.
 
5. "Масофавий таьлим" тизимида ўкиш услублари.
 
6. Исботловчи тиббиёт асослари.
 
7. Ўзбекистон Республикасида фармацевтик саноатни ривожлантириш истикболлари.
 
8. Мехнат бозори ва фармацевтик кадрлар тайёрлаш ишларини такомиллаштириш
 
9. Замонавий дорихона ва фармацевтик ёрдам.
 
10. Фармацевтик ишлаб чикариш ва экология муаммолари.
 
11. Доривор ўсимликлар, уларни етиштириш, фармацевтика саноатида ишлатишнинг муаммо ва ечимлари.
 
12. Каттик дори турлари технологияси.Муаммо ва ечимлар.
 
13. Миллий гоя ва маьнавият асослари.
 
14. Маьруза матнларини ёритишда компьютер технологияларидан фойдаланиш услублари. Мультимедиа, анимация, чизмалар.
 
15. Педагогик маданият ва махорат.
 
Материалы курса повышения квалификации для специалистов. Фармацевтических предприятий, работающими по правилам GMP
16 Регистрационное досье и документация по GMP-Евронейские требования
 
17. Технологический регламент
 
18. Технологический регламент (продолжение)
 
19. Управление изменениями
 
20. Самоинспектирование или аудит качества
 
21. Нормативно-аналитическая документация лекарственных средств. Опыт работы фармакопейного комитета.
 
22. Научное сопровождение обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла лекарств
 
23. Основные аспекты проведения валидации
 
24. Факторы концепции обеспечения качества
 
25. Документы, регулирующие производство лекарственных средств
 
26. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы нормативной документации
 
27. Система документации. Общие положения
 
28. Уполномоченное лицо по качеству лекарственных средств
 
29. Информация о предприятии
 
30. Документация
 
31. Обзор правил GMP
 
32. Сравнение GMP-ISO
 
33. Исломова М.З. Рецепт кабул килиш ва улар асосида дори тайёрлаш